SLK-Killan säännöt

SLK-Kilta Säännöt

Taltioitu 18.12.2018

I Luku

Tarkoitus ja toiminta

Nimi ja kotipaikka

1 Yhdistyksen nimi on SLK-Kilta ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Toiminta-alueena on koko Suomi.

Tarkoitus

2 Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä yhdyssiteenä toimien

2.1 parantaa heidän ammattitaitoaan, arvostustaan ja asemaansa sekä tarjota heille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen

2.2 edistää heidän järjestäytymistään yhdistyksen toiminta-alueella

2.3 työskennellä heidän keskinäisen vastuuntuntonsa ja yhteenkuuluvuutensa  lisäämiseksi

2.4 edistää heidän yhteisiä ja yleisiä ammatin harjoittamiseen liittyviä etujaan.

Toiminta

3 Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

3.1 harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä julkaisee omaa lehteä tai tiedotetta

3.2 tekee jäsenten etua tarkoittavia aloitteita ja antaa lausuntoja

3.3 harjoittaa koulutus- ja valistustyötä järjestämällä kursseja, neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia

3.4 harjoittaa yhteistoimintaa vastaavanlaisten koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa

3.5 vaikuttaa liiketaloudellisen koulutuksen kehittämiseksi sekä jäsenten jatkuvan koulutuksen järjestämiseksi

3.6 vaikuttaa päätöksentekijöiden ja viranomaisiin jäsenten asioita koskevissa kysymyksissä

3.7 kuuluu jäsenenä Liiketalouden Liitto LTA ry:hyn ja voi kuulua muihinkin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin, joihin kuuluminen edesauttaa yhdistyksen tarkoituksen saavuttamista

3.8 hankkii tietoja jäsentensä ammattiin ja opiskeluun liittyvistä asioista toiminta-alueellaan ja välittää niitä tarvittaessa Liiketalouden Liitto LTA ry:lle

3.9 pitää kiinteää yhteyttä alalla opiskeleviin Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa

3.10 pyrkii mahdollisuuksien mukaan auttamaan jäseniään työpaikan saannissa harjoittamatta kuitenkaan työnvälitystoimintaa

3.11 ryhtyy yhdistyksen tarkoitusperiä palveleviin muihin samantapaisiin toimenpiteisiin.

Toiminnan tukeminen

4 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhlatilaisuuksia. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää, taikka taloudellisesti vähäarvoista elinkeinoa tai ansiotoimintaa.

Yhdistyksen kieli ja puolueettomuus

5 Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on suomi. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

II Luku
Jäsenyyttä koskevat määräykset

Jäsenlajit 

6 Yhdistyksen jäsenet ovat:
– varsinaisia jäseniä
– seniorijäseniä
– opiskelijajäseniä
– kunniajäseniä
– kannatusjäseniä.
Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi tai seniorijäseneksi henkilön, joka on suorittanut liiketaloudellisen tutkinnon tai liiketaloudellisen ammattitutkinnon tai muun tutkinnon Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa tai HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa.
Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka opiskelee liiketaloudellista tutkintoa, liiketaloudellista ammattitutkintoa tai muuta tutkintoa Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa tai HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa.
Varsinaisen jäsenen, seniorijäsenen ja opiskelijajäsenen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen.
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusperiä. Kannatusjäsen maksaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää yhdistyksen kokous. Jäsenmaksu voi olla eri kannatusjäsenille erisuuruinen.
Yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsen ei maksa yhdistykselle jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

7 Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi tai kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on menettelyllään vahingoittanut yhdistystä huomattavasti tai ei noudata yhdistyksen tekemiä päätöksiä.

Ennen erottamispäätöksen tekoa jäsenelle tulee antaa tilaisuus selvityksen antamiseen.

Erotettu jäsen voi vedota erottamisesta yhdistyksen kokoukseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Yhdistyksen kokous ratkaisee asian seuraavassa kokouksessaan. Erottamispäätös astuu voimaan, kun vetoamisaika päättyy tai yhdistyksen kokous on tehnyt asiasta päätöksen.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistyksessä.

III Luku

Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto

Yhdistyksen toimielimet

8 Yhdistyksen toimieliminä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
Yhdistyksen kokouksen ovat varsinaisia ja ylimääräisiä kokouksia. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.
Päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa  käyttää hallitus.

Kevätkokous

9 Kevätkokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

9.1 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat

9.2 todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

9.3 käsitellään hallituksen antama vuosikertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta

9.4 käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan / toiminnantarkastajan lausunto

9.5 vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9.6 päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta

9.7 valitaan yhdistyksen edustaja MJK-koulutuskeskus ry:n kokoukseen sekä muihin mahdollisiin kokouksiin.

9.8 käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet

9.9 käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi vähintään ¾ (kolmen neljäsosan) määräenemmistöllä annetuista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Syyskokous

10 Syyskokous pidetään vuosittain joulukuun loppuun mennessä. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

10.1 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat

10.2 todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

10.3 käsitellään ja hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma

10.4 päätetään seuraavana kalenterivuonna jäseniltä perittävät jäsenmaksut

10.5 määrätään yhdistyksen toimihenkilöille, hallituksen ja toimikuntien jäsenille maksettavien korvausten perusteet

10.6 vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

10.7 valitaan hallituksen puhenejohtaja puheenjohtajan ollessa erovuoroisena seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi

10.8 päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä näiden sääntöjen 15 pykälän mkaisesti

10.9 valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi

10.10 päätetään, missä järjestyksessä varajäsenet kutsutaan hallituksen kokouksiin estyneen varsinaisen jäsenen tilalle

10.11 valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja hänelle/heille varamies

10.12 valitaan yhdistyksen edustajat Liiketalouden Liitto LTA ry:n liittokokoukseen sekä muihin mahdollisiin kokouksiin

10.13 käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet

10.14 käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään 3/4 (kolmen neljäsosan) määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

11 Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kutsuminen yhdistyksen kokoukseen

12 Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan yhdistyksen lehdessä, jäsentiedotteessa, www-sivuilla tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Mahdollisuuksien mukaan kutsu julkaistaan myös Liiketalouden Liitto LTA ry:n jäsenlehdessä lehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Aloitteet yhdistyksen kokoukselle

13 Yhdistyksen äänioikeutetut jäsenet voivat tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle. Aloite tulee toimittaa perusteluineen hallitukselle kevätkokoukseen ennen helmikuun viidettätoista (15.) ja syyskokoukseen ennen syyskuun viidettätoista (15.) päivää.
Hallituksen on tuotava aloite omalla lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

Asioiden käsittely kokouksessa

14 Äänioikeus yhdistyksen kokouksesssa on jäsenmaksunsa maksaneilla varsinaisilla, seniori-, opiskelija- ja kunniajäsenillä. Äänioikeutta käyttääkseen jäsenen on oltava kokouksessa henkilökohtaisesti paikalla.
Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa on kannatusjäsenillä ja muilla henkilöillä, joille kokous sen myöntää.
Yhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä paitsi näiden sääntöjen 18., 21. ja 22. pykälissä mainituissa asioissa.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa ja suljettua lippuäänestystä käytettäessä arpa.
Suljettua lippuäänestystä käytetään aina henkilövaaleissa, milloin vähintään yksi (1) äänivaltainen kokouksen osanottaja sitä vaatii.
Eroamispäätös Liiketalouden Liito LTA ry:stä on tehtävä kolme neljäsosaa (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Hallitus

15 Yhdistyksen hallituksen muodostavat kahdeksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä Varajäsenet kutsutaan hallituksen kokoukseen kutsumisjärjestyksessä, mikäli joku varsianaisista jäsenistä on estynyt.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tehtävät

16 Hallituksen tehtävänä on:

16.1 valita keskuudestaan ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja

16.2 valita keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteeri, toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat

16.3 kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

16.4 vastata jäsenhankinnan sekä koulutus- ja  tiedotustoiminnan  hoitamisesta

16.5 hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistuttamisesta

16.6 panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset

16.7 pitää yhteyttä Liiketalouden Liitto LTA ry:hyn ja huolehtia siitä, että sen päättävien- ja hallintoelinten päätökset pannaan yhdistyksessä täytäntöön

16.8 hoitaa juoksevat asiat

16.9 ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi

Hallituksen kokoukset

17 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tai hänenkin ollessaan estyneenä toisen varapuheenjohtajan, kutsusta tai jos vähintään  yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä erikseen ilmoittaman asian käsittelyä varten puheenjohtajalta vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapuheenjohtaja ja yli puolet muista hallituksen varsinaisista jäsenistä on paikalla.
Varajäsenellä on hallituksen kokouksessa äänioikeus vain, jos joku varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta hallituksen kokoukseen.

Puheenjohtajan valinta

18 Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan joka toinen vuosi kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Tullakseen valituksen ehdokkaan on saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä.

Nimenkirjoitus

19 Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa, aina kaksi yhdessä.
Rahaliikennettä koskevissa ja muissa juoksevissa asioissa hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden nimetylle toimihenkilölle.

Tilien ja toiminnan tarkastus

20 Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi

Hallituksen on annettava edellisen vuoden tilit sekä vuosikertomus tarkastettavaksi ennen maaliskuun viidettätoista (15.) päivää.

Tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien tulee suorittaa tili- ja toiminnantarkastus ennen maaliskuun loppua ja antaa siitä hallitukselle tarvittavat kirjalliset lausunnot, jotka osoitetaan yhdistyksen kevätkokoukselle.

Sääntöjen muuttaminen

21 Yhdistyksen kokous voi muuttaa näitä sääntöjä, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa ja päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen

22 Yhdistyksen kokous voi purkaa yhdistyksen, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa, ja päätöstä kannattaa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen varat Suomen Liiikemiesten Kauppaopistolle tai jos ko. oppilaitos ei enää toimi, jollekin suomalaisista liikesivistystä edistävälle yhdistykselle tai laitokselle, mistä on lähemmin päätettävä siinä kokouksessa, jossa näiden sääntöjen mukaisesti yhdistyksen purkautumisesta lopullisesti päätetään.